Protokoll

Protokoll

Protokoll 2019-02-26

Konstituerande möte 2019Posted by Molly Frank-Logue Tue, April 09, 2019 18:41:08

Konstituerande möte med nya styrelsen av Forserums samhällsförening

2019-02-26 i Centrumkyrkan

Närvarande: Göran Calås, Ingegerd Trygg, Rikard Gustavsson, Christian Bohman, Marco Leván, Molly Frank-Logue, Josefine Wahlström och Karin Bendz.

§1 Inledning

Nya styrelsen för Forserums Samhällsförening består av följande ledamöter: Göran Calås (ordförande), Ingegerd Trygg, Rikard Gustavsson, Christian Bohman, Molly Frank-Logue, Josefine Wahlström och Maria Ek som alla valdes in på årsmötet 2019-02-26. Karin Bendz valdes in som suppleant på årsmötet. Stadgarna är oförändrade. Mötet öppnas av ordförande Göran Calås. Alla hälsas välkomna och därefter presenterar vi oss kort för varandra.

§2 Dagordning Förslaget till dagordning godkänns.

§3 Val

a) Till sekreterare för mötet väljs Molly Frank-Logue. Josefine Wahlström och Karin Bendz väljs till justerare.

b) Maria Ek väljs, i sin frånvaro, till kassör för samhällsföreningen. Vi har fått uppgifter om att hon är intresserad av uppdraget.

c) Ingegerd Trygg väljs till vice ordförande.

d) Molly Frank-Logue väljs till ständig sekreterare. Men det beslutas att alla ska turas om och anteckna på mötena.

e) Ordförande Göran Calås och kassör Maria Ek utses till företrädare var för sig. Beslut om företrädare gentemot Swedbank AB Styrelsen beslutar att följande person/personer får:

• Företräda föreningen enligt Swedbanks Fullmakt ideell förening som fullmaktshavare
• Skriva under blanketterna Ansökan ideell förening/Begäran om ändring för ideell förening gentemot Swedbank samt Fullmakt ideell förening, enligt ovan, som fullmaktsgivare
• Företräda enligt ovan var för sig.


f) Ordförande Göran Calås föreslår att vi ska utse en person som är PR-ansvarig. Molly Frank- Logue utses även till det.


g) Vid diskussion om ytterligare roller beslutar styrelsen att en kontaktperson mot samhället ska utses. Christian Bohman blir vald till detta.

§4 Övrigt

Molly Frank-Logue gör en grupp på messenger för styrelsen för att vi ska kunna hålla kontakten med varandra.

Ingegerd Trygg tar kontakt med Socialförvaltningen angående mötet om Forsbacka med bland annat Forspiren och PRO.

Föreningsuppgifter uppdateras av ordförande Göran Calås och skickas in av Josefine Wahlström.

Arrangemangsbidrag ska sökas hos kommunen av kassör Maria Ek inför nationaldagsfirandet den 6 juni. Detta ska göras senast två månader innan (alltså 6 april).

Frälsningsarméns lokaler diskuteras som en eventuell ny samlingslokal. Detta ska undersökas vidare vid nästa möte.

Molly Frank-Logue ska ta kontakt med Marie Wendel för att få inlogg till hemsidan och Facebookgruppen för Forserums samhällsförening.

Christian Bohman ska också ta kontakt med Marie Wendel för att få inlogg till emailen.

§5 Nästa möte 2019-03-13 kl.18.30 på Medborgarkontoret. Josefine Wahlström tar på sig att höra med Karin på Medborgarkontoret om att få vara där. Ingegerd Trygg tar med fika.

Ordförande Göran Calås kommer att föreslå en agenda för nästa möte och sen får resterande lägga till punkter om de tycker att någonting fattas.

Det som är bestämt redan nu är att vi vid nästa möte ska gå igenom stadgarna samt göra en planering för mötena under året samt sätta upp mål.

Till nästa möte ska styrelsen förbereda sig genom att själva titta igenom stadgarna och gamla protokoll.

§6 Avslutning Ordförande Göran Calås avslutar mötet och vi tar en gruppbild tillsammans.Protokoll 2019-03-13

Protokoll 2019Posted by Molly Frank-Logue Tue, April 09, 2019 18:24:48
Styrelsemöte för Forserums samhällsförening

2019-03-13 kl 18:30 på medborgarkontoret.

Närvarande: Göran Calås, Ingegerd Trygg, Rikard Gustavsson, Christian Bohman, Molly Frank-Logue, Josefine Wahlström, Maria Ek.

Frånvarande: Karin Bendz

§ 1. Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 2. Maria Ek valdes till att föra protokoll och till protokolljusterare valdes Josefine och Ingegerd.

§ 3. Alla har läst in sig på stadgarna så någon genomgång behövdes inte.

§ 4. Föregående mötesprotokoll var på förhand godkänt.

§ 5. Nationaldagsfirandet: Christian utses till projektledare för nationaldagsfirandet. Christian tar tag i förlustbidrag och polistillstånd.

§ 6. Näridrottsplatsen: Ingegerd (med stöd av Josefine) utses till kontaktperson för närindrottsplatsen gentemot kommunen. Ingegerd ringer kommunens kontaktperson och kollar upp näridrottsplatsens område och vilka handlingar som ska skickas in och vart. Ingegerd kollar upp vad som gäller för sophanteringen från vår sida. Josefine kontaktar skolan angående städning av marken som tidigare skötts av skolan mot att eleverna fått glass.

§ 7. Midsommar: Hinns inte med nu, tas upp igen längre fram.

§ 8. Inkomna förslag från Forserumsborna:

a) Frickadalen: Hur ska det finansieras? Ingegerd tar reda på mer info.

b) Belysning bort mot kyrkan: Tagits upp tidigare och då fanns svårigheter för att det är privatägt. Det är något oklart vilken väg det är som menas.

c) Motorbana: Föreslå att starta en förening för detta. Inget vi kan ta i. Maria meddelar personen som skickat förfrågan om detta.

d) Julmarknad: Vi har fått önskemål om julmarknad. Det finns redan via hembygdsföreningen som vi kan hänvisa till.

e) Molly utses till att samordna inkomna förslag och fånga upp vad för slags frågor som kommit in innan.

§ 9. Helikopterflygning: Är vi intresserade av helikopterflygning? Verkar vara en kul idé om vi gör det i samband med något av våra arrangemang. Nationaldagen? Eller vid FIFs Karsbo cup? Christian ber om mer info från de som ansvarar för helikopterflygningen.


§ 10. Ordet by: Ingegerd tog upp önskemålet om att inte använda oss av uttrycket ”by” när vi pratar om Forserum. Det förminskar oss gentemot kommunen. Vi borde istället använda ordet samhälle.

§ 11. 50 000 kr projektet:

a) Göran berättar om förslaget om hembyggdsparken.
b) Ev. åtgärder för att skapa en alternativplan för 50000kr-projektet är att bjuda in hembygdsföreningen för uppföljning inför sommaren om hur de ligger till.

§ 12. Funderingar kring samhällsföreningens mål och vision:

a) Ska vi vara en drivkraft i att samla Forserums föreningar ca 2 gånger om året för att kunna samarbeta mellan föreningarna.

b) Ska vi ha möte med kommunen när vi får upp frågor som vi tycker ligger på kommunen?

c) Ett mål om att vi ska bli fler i samhället borde vi verka för i samhällsföreningen. Hur gör vi detta på bästa sätt? Bör vi få med det i stadgarna?

d) Kan vi skapa en Forserums slogan?

e) Kan vi jobba för att skapa fler tomter och göra Forserum till ett än mer attraktivt och växande samhälle.

f) Hur kan vi öka trivseln? Ha ställen att mötas och träffas på.

g) Få Forserumsborna engagerade, skicka ut frågan: Vad önskar ni i ditt område? Saknas något tex lekplats mm. Skicka ut någon specifik fråga i taget för att få specifika svar.

h) Gemensamt idrottsevenemang med våra föreningar för våra ungdomar? Rikard kollar upp detta.

j) Fixa till hemsidan. Lägga till mer info om Forserum tex vad det finns för ungdomsaktiviteter mm.

§13. Mötesplanering för året.

3 april 18:30-20:00
24 april 18:30-20:00
15 maj 18:30-20:00
5 juni 18:30-20:00
6 juni – Nationaldagen!
26 juni 18:30-20:00
28 aug 18:30 – 20:00
18 sep 18:30-20:00

§14. Trygghetsvandring: Kan samverka med PRO om detta enligt Ingegerd. När ska detta ske? Ingegerd tar kontakt med Simon Dagsson på kommunen.

§15. Allt web relaterat:

a) Vem är webmaster: Både Christian och Molly delar på detta. De kollar upp detta så det funkar med mailen.

b) Vem får email: Alla kommer få det. Christian och Molly fixar det

c) Vem besvarar email: Christian och Molly svarar

d) Vem får publicera: Christian och Molly

§16. Vi avslutar mötet och bestämmer att fika löses från gång till gång. Tidpunkt för nästa styrelsemöte: 3 april 18:30

Minnesanteckningar Forum Forserum

Forum ForserumPosted by Marie Wendel Tue, February 12, 2019 21:26:48
Här kan du läsa minnesanteckningarna från Forum Forserum.Protokoll 2019-01-16

Protokoll 2019Posted by Marie Wendel Fri, January 18, 2019 15:30:24

Styrelsemöte 16 Januari 2019, Medborgarkontoret i Forserum

Närvarande: Marie Jansson, Marie Wendel, Therése Ewert, Monika Gejervall och Annika Tilstam.

§1 Mötet öppnas och Marie hälsar välkomna.

§2 Till mötesordförande valdes Annika Tilstam.

§3 Till justerare valdes Therése Ewert.

§4 Dagordningen godkändes

§5 Styrelsens frågor

a Kassa och medlemsantal vid årsskiftet hade föreningen 259 hushåll som medlemmar. Föreningens ekonomi är god. Monika förbereder bokföringen och budget inför årsmötet.

b Valberedning 2019. De har fått in förslag på personer som är intresserade av att vara med i styrelsen, så det ser ljust ut trots att många slutar.

c Årsmötet, 26 februari kl 19 i centrumkyrkans café. Monika har bokat lokalen och ska boka fika, kaffe och semla/fralla. Monika sammanställer årsmöteshandlingarna bokslut, budget, revisionsberättelse, verksamhetsberättelse, dagordning och vidarebefordrar till Ingemar för tryckning. Vi sammanställer en årsplanering som nya styrelsen kan ha till hjälp. Monika tar med lott-ringar och vinster blir chokladaskarna från Lucia.

d Utskick inför årsmötet, Monika har sammanställt en text till ”Hänt under 2018” till kallelsen till årsmötet. Ingemar trycker upp x-antal a4, Therese kollar upp vad det kostar att dela ut kallelsen med direktreklamen.

§6 Trivselfrågor

a Julskyltningen 2 dec, Lina Åström och Adam Werneskog Lucia och Ärkestaffan fick ta emot gåvor vid kröningen. Chokladhjulet snurrade på bra.

b Lucia, Framträdande gick bra, skolan var mycket nöjd med vår assistans. Therese köpte frukt och stöttade vid äldreboendena och Marie Ja assisterade i församlingshemmet på kvällen. Eleverna fick varsin chokladask för sin medverkan.

§7 Kaffe, Marie W bjöd på vetekrans, chokladcockies, kaffe och te.

§8 Samhällsfrågor

a Forum Forserum, 4 februari, kl 18 på Trollevi, Marie har skickat ut en kallelse till föreningarna. Vi har fått svar från 2 föreningar, nu behöver vi skicka ut en påminnelse på mejl och på facebook, uppmärksamma att det finns mycket pengar som behöver planeras för under 2019. Monika kontaktar den ansvariga på kommunen för att få någon att komma till mötet. Monika ordnar en lättare fika. Marie kollar med Mert om han kan brygga kaffe. Monika, Annika och Therese kan komma från Samhällsföreningen. Vi tar med frågorna som kom upp vid prioriteringsmötet med kommunen, att vi kan måla gångtunneln under Jönköpingsvägen och Städningen av näridrottsplatsen.

§9 Kommunikation

a Lägga ut en blänkare på facebook om Forum Forserum.

§10 Utvecklingsprojekt

§ 11 Kommande styrelsemöten:

Årsmöte tisdagen den 26 februari kl 19.00 i Centrumkyrkan

§11 Övriga Frågor

§12 Annika avslutade mötet och önskade oss en trevlig kväll.Prioriteringsmöte 2018-11-24

Prioriteringsmöte 2018Posted by Marie Wendel Fri, November 30, 2018 08:24:29
Här kan du läsa minnesanteckningarna från Prioriteringsmötet som Samhällsföreningen medverkade vid den 24 Nov. 2018.Protokoll 2018-11-21

Protokoll 2018Posted by Marie Wendel Wed, November 28, 2018 15:39:02

Styrelsemöte 21 november 2018, Medborgarkontoret i Forserum

Närvarande: Marie Jansson, Marie Wendel, Therése Ewert, Monika Gejervall, Karin Bendz och Annika Tilstam.

§1 Mötet öppnas och Marie hälsar välkomna.

§2 Till mötesordförande valdes Karin Bendz.

§3 Till justerare valdes Therése Ewert.

§4 Dagordningen godkändes med tillägget tillägg § 10 Utvecklingsprojekt a 50 000kr.

§5 Styrelsens frågor

a Kassa och medlemsantal oförändrat sen förra mötet. Vi tar med en skylt om att man kan bli medlem i samhällsföreningen till julskyltningen.

b Valberedning 2019. Ingemar, Marie, Monika, Therése, Marie Ja, Annika vill sluta i styrelsen. Monika kontaktar valberedningen. Alla i styrelsen tänker efter om de vet någon som skulle passa att vara med i styrelsen.

§6 Trivselfrågor

a Julskyltningen 2 dec, vi kommer att ha ett chokladhjul. Chokladhjulet finns hos Hagenklint på Lorensbergsvägen, Marie w hämtar det på söndag förmiddag, vinsterna lämnar Monika till Marie w vid tillfälle. Lucia och Ärkestaffan kommer att uppmärksammas kl 16.30. Samling 14:45 Marie w, Therése, ev. Annika o Marie Ja. Marie w ger sitt swish-nummer så att folk kan swisha som betalning för chokladhjulet.

b Lucia, Marie Ja har kollat med skolan, Forsbacka, Lillsjögården Therése köper frukt och Festis, hon assisterar på äldreboendena. I Svenska kyrkan fixar Marie Ja korv med bröd det behövs en till som hjälper till där. Antal elever 25. I Svenska kyrkan är framträdandet 18.00 Marie w skriver det på hemsidan och gör en affisch som vi sätter upp.

§7 Kaffe, Therése bjöd på utsökta smörgåsar, kex kaffe och te.

§8 Samhällsfrågor

a Rapport från prioriteringsmötet, Vi gick igenom vår ”önskelista”, belysning till lekparken vid vattentornet var på gång, förlänga staket och ev. ta ner träd skulle de kolla över, mer osäkert kring bänkar och nya leksaker däremot besiktigar de befintliga lekredskap. De är inte beredda att skapa fler lekparker, bättre att det finns några få bra än flera sämre. Kärleksstigen, de är rädda att köra fast om de klipper gräset för nära ån, de ska kolla över de bänkar som finns. Tömning av papperskorgarna vid När IP ligger på Kultur och fritid de var inte med på mötet så vi skulle få återkoppling senare.
Stationsområdet diskuterades, fler parkeringsplatser om ev. dekorationer i form av blommor och ljusslingor mm. Protokoll från mötet kommer, med mer detaljer.

b Städning När IP, P03 vill inte sköta städningen längre än som avtalat till årsskiftet. Frågan har gått vidare till flera lag, men ingen har visat intresse av att ta över. Vi behöver undersöka om någon annan är beredd att ta över.

c Forum Forserum, Marie w skickar ut en kallelse till föreningarna inför Forum Forserum den 4 feb 2019. Huvudpunkt 50 000kr projektet, samhällsföreningens vara eller inte vara, nytt arbetssätt, Nybygget vid Snuggarp/Trollevi, Städning När-IP. Bjuda in Bräcke Hantverksföreningen, köpmannaföreningen

d Nybygget vid Snuggarp/Trollevi, Marie w har varit i kontakt med Boklok som kan tänka sej att bygga men det behövs ändå någon som äger lägenheterna. De skulle kontakta kommunen för mer information. Enligt representanterna på Prioriteringsmötet så kommer det här att lösa sej, de annonserar på Nässjö kommuns hemsida och då kommer företag visa intresse.

§9 Kommunikation

a Lägga ut på hemsidan om: Lucia, Forum Forserum, nya styrelsemedlemmar.

§10 Utvecklingsprojekt

a 50 000 Kr projektet, Monika har pratat med sina kontakter på kommunen och de uppmanar att vi ska komma upp med idéer om vad vi vill använda pengarna till.

§ 11 Kommande styrelsemöten:

Onsdagen den 16 januari kl 18:00 på medborgarkontoret Karin fixar fikat
Årsmöte tisdagen den 26 februari kl 19.00 i Centrumkyrkan

§11 Övriga Frågor

§12 Karin avslutade mötet och önskade oss en trevlig kväll.Protokoll 2018-10-17

Protokoll 2018Posted by Marie Wendel Tue, October 23, 2018 10:40:29

Styrelsemöte 17 oktober 2018, Medborgarkontoret i Forserum

Närvarande: Marie Jansson, Marie Wendel, Therése Ewert, Monika Gejervall, Karin Bendz och Ingemar Axelsson.

§1 Mötet öppnas och Marie W hälsar välkomna.

§2 Till justerare valdes Therése Ewert.

§3 Dagordningen godkändes utan tillägg.

§4 Föregående protokoll godkändes.

Styrelsens frågor

a Ingemar rapporterade från mötet om Äldreomsorgens utveckling i Forserum med företrädare för Moderaterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. Det var ren information om Lillsjögården, beslut om att Kommunen säljer Lillsjögården till Trygga hem. Fastigheten ska byggas till i båda flyglarna. Nässjö kommun har sagt upp hyresavtalet med äldreboendet Forsbacka, de 10 platserna där ersätts med 10 nya lägenheter på Lillsjögården. Det var Ingemar och Marie Jo som företrädde Forserum på mötet.

b Ingemar rapport från mötet den 12.e. Information om industriområdet, beslutat sen lång tid tillbaka 12 år senare sätter arbetet äntligen igång. På vägen in till avegöl. En tyst variant av industriområde, lager, en mack etc. Boende i närheten Arken, har överklagat beslutet.

c Marie w har varit i kontakt med Jan Petersén ang. tomterna som bereds vid Trollevi, det så kallade Bostadsområdet Snuggarp. Ca 13 villatomter kommer att läggas i kommunens tomtkö i november 2018 och intresset för dem verkar vara stort. Däremot har de ingen plan för de radhus, parhus, mindre lägenhetshus som det också bereds plats för. Det finns en intressent som kan tänka sej att bygga men det behövs en fastighetsvärd, här har kommunen inte någon lösning. Eftersom bristen på lägenheter, enklare boende är akut i Forserum vill samhällsföreningen verka för att dessa verkligen byggs så att det inte blir tomtmark som förblir obebyggd. Marie kommer att kontakta BoKlok som samhällsföreningen tidigare varit i kontakt med när det gäller nya bostäder i samhället.

d Kassa och medlemsantal, föreningens ekonomi är god, det 260 hushåll som har betalat medlemsavgiften.

§5 Trivselfrågor

a Lucia, Marie Ja kollar med skolan ang. schema, antal elever, hon kontaktar kyrkan, PRO, äldreboendena. Marie W mejlar Marinethe Petersson och meddelar att vi vill köpa ett smycke även i år.

b Julskyltningen, vi kommer att ha ett chokladhjul. Monika kollar upp var chokladhjulet finns samt köper in vinster. Då kommer Lucia och Ärkestaffan uppmärksammas.

6 Kaffe, Monika bjöd på utsökta äppelkakor, cockies, kaffe och te.

§7 Samhällsfrågor

a Vi arbetar vidare med Öppettiderna på vårdcentralen. Ingemar tar kontakt med Marianne Zetterqvist och Regionen.

b 50 000kr projektet. Monika tar kontakt med Stina Granberg som är planeringschef på kommunen, för att undersöka hur det står till med de 50 000kr om året. Det har blivit stiltje i den planeringen under året, vi kommer inte vidare. Planen är att kalla till ett möte med Forum Forserum för att fortsätta att driva frågan framåt.

§8 Kommunikation

a Facebook, 519 följare på Facebook. Vi lägger ut information om kommande evenemang.

§9 Utvecklingsprojekt

a Marie Ja kontaktar Ulf och frågar om vi kan få julbelysning vid stationen i år. Troligtvis har den gamla gått sönder vilket är anledningen till att det inte sattes upp någon i vintras.

b Inför mötet med Forum Forserum, vi kan bjuda in Bräcke ang. vårdcentralens öppettider, diskutera 50 000kr projektet, prata om Elljusspåret, lägenheterna vid Snuggarp. På styrelsemötet 21 november sammanställer vi en kallelse till Forum Forserum som förslagsvis kan bli den 4 feb 2019.

c Prioriteringsmöte 14 nov för att diskutera och prioritera nästa års drift och skötsel av Forserum. Det är tekniska serviceförvaltningen, samhällsbyggnadskontoret, kultur och fritidsförvaltningen, NAV entreprenad och kommunledningskontoret, samhällsföreningen som är inbjudna. Monika kollar så att det fortfarande aktuellt och om vi kan vara här på medborgarkontoret. Vi undersöker vilka som kan komma och vad vi vill ta upp på mötet vi skapar en sida på facebook där alla kan gå in och skriva förslag.

§ 10 Kommande styrelsemöten:

Onsdag 21 November kl 18 på medborgarkontoret Therése fixar fikat

§11 Övriga Frågor

§12 Marie avslutade mötet och önskade oss en trevlig kväll.Protokoll 2018-05-07

Protokoll 2018Posted by Marie Wendel Tue, October 23, 2018 10:39:12

Styrelsemöte 7 maj 2018, Medborgarkontoret i Forserum

Närvarande: Marie Johansson, Marie Wendel, Therése Ewert, Monika Gejervall och Annika Tilstam.

§1 Mötet öppnas och Marie hälsar välkomna.

§2 Till justerare valdes Therése Ewert.

§3 Dagordningen godkändes med tilläggen, §4 Föregående protokoll, §11 Övriga frågor d, Musikunderhållning i sommar e, namninsamling för vårdcentralen och f Stadsvandring i Forserum

§4 Föregående protokoll, godkändes

Styrelsens frågor

a Städning av Näridrottsplatsen sköts av Innebandylaget P03 även till hösten 2018.

b Näridrottsplatsen försäkring, Kommunen står för försäkringen eftersom anläggningen den står på kommunal mark, se bilaga.

c Vid den årliga inspektionen som kommunen gjort upptäcktes att den lilla skateboardrampen är trasig. Samhällsföreningen behöver åtgärda detta. Monika kollar med Owe om vem vi har anlitat tidigare vid liknande problem.

d Kassa och medlemsantal, föreningens ekonomi är god det 258 hushåll som har betalat medlemsavgiften hitintills. Marie Ja lägger ut en ny påminnelse på Facebookgruppen.

e Sponsring från Jeld-Wen, 2 000kr har kommit in som allmän sponsring, vi har lagt ut ett tack till dem på Facebook.

§5 Trivselfrågor

a Nationaldagen,
Marie Ja
Undersöker vidare med ansikstmålare
Troligtvis kommer brandkåren med bil och dockor och visar HLR.
Elen är fixad
Vi får låna stolar från Hembygdsparken 25 st, Thérese har bil och kan hämta dem på nationaldagen
Monika
Stensholms trädgård är klar
Ponnyridning, Forserums ryttarsällskap kan tänka sej att ställa upp, ev. kan det vara ridningen vid vattentornet eller vid gräsplanen mellan lekparken och När-ip.
Kolla upp om vi kan låna en banandräkt som Ulrik kan ha på sej och dela ut flaggor.
Beställa nya flaggor
Köpa vinster till lotteriet
Göra affischer
Marie W
Ebbarps kommer, de ska grilla och sälja korv/hamburgare.
Kolla med konsum om de vill dela ut glass till barnen eller om de vill vara med på något annat sätt. Alternativt köpmannaföreningen.
Söker förlustbidrag Trio Astrakan tar 6 000kr för att de spelar, inlämnat nu.
Har inte fått svar från Barnkören än.
Ingmar
Kolla upp om vi kan ha en fotoutställning i något utav skyltfönstren mot centrumplan.
Anton har fått ok från Epa-traktorburna ungdomar som gärna vill visa upp sina fordon. Förslag att de kör runt centrumplan 11.30. Vi kollar upp var vi kan parkera fordonen, kolla med Ulf Palmqvist, Karin.
Marie Jo
Anders F är konferencier, gör ett hållschema, han ordnar ett musikquiz.
Kontaktar Centrumkyrkan angående fikat.
Annika
Undersöker om något lag från FIF kan ha en trixtävling.
Polkaprinsen har inte återkopplat om de kan eller inte.
Har inte fått svar om konfirmanderna kan berätta om sin resa
Therése
Har fått tag i fiskedammen, vi tar godispåse som vinst.
Loppis, privatpersoner får stå med egna bord.
Personer som satt Forserum på kartan, vi går ut på Facebook och uppmanar att nominera personer genom att skicka pm i Facebookgruppen, eller lämna in förslag till Medborgarkontoret. Styrelsen beslutar sen vem som ska uppmärksammas. Therése lägger ut på Facebook, sätter upp lappar med information och Marie w lägger ut på hemsidan.

§6 Kaffe, Annika bjöd på kaffe, utsökt blåbär och vanilj-vetelängd och mandelkubbar.

§7 Samhällsfrågor

a Informationsmöte ang. Lillsjögården, Marie Jo och Marie Ja. All äldreomsorg kommer vara på Lillsjögården eftersom kontraktet på Forsgården går ut, maten kommer att köras ifrån Nässjö. Samhällsföreningen kan stödja PRO om de vill driva frågan om att det ska bli seniorboende. Marie Jo kontaktar PRO.s ordförande.

§8 Kommunikation

a Facebook, 507 följare på Facebook. Vi lägger ut information om kommande evenemang och påminnelse om medlemskap.

§9 Utvecklingsprojekt

a 50 000kr projektet.
Marie Jo har inte fått tag i Jennifer Cronborn, Monika påminner Jennifer att kontakta Marie. Eftersom förutsättningarna har förändrats utifrån det första förslaget gällande belysning runt kyrkan, beslutade en enig styrelse att undersöka andra förslag på vad vi ska använda pengarna till. Vi behöver stämma av med Jennifer hur vi ska gå till väga.
Förslag Mountainbike bana, julbelysning.

§ 10 Kommande styrelsemöten:
Onsdag 29 augusti kl 18 på medborgarkontoret Monika fixar fikat
Onsdag 17 Oktober kl 18 på medborgarkontoret Marie Jo fixar fikat
Onsdag 21 November kl 18 på medborgarkontoret Therése fixar fikat

§11 Övriga Frågor

a Trädnedtagning i Forserum, Therése har tidigare pratat med tekniska kontoret om att det tas ner alldeles för mycket träd i samhället. Vi diskuterade frågan och är överens om att träd inte borde tas ner i onödan men att det är bra att gallring och nedtagning av sjuka träd är bra.

b Fler papperskorgar efterfrågas i samhället, för exv. hundbajs. Karin kan kontakta Ulf Palmqvist ang. detta. Då kan hon samtidigt fråga om parkering av Epa-traktorer på nationaldagen och vart julbelysningen som tidigare funnits vid stationen tagit vägen, det fanns inte uppsatt i vintras.

c Lekparken vid näridrottsplatsen, vi har fått in synpunkter och önskemål på hur vi kan förbättra lekparken ifrån föräldrar som utnyttjar lekparken flitigt. Marie w skickar ut mejlet till styrelsen.

d Musik på torget i Forserum, Monika har pratat med Barbro Engdahl som har erbjudit att de ska komma hit och spela vid 2 tillfällen veckorna efter midsommar. Vi tycker att fredag eftermiddag passar bra.

e Namninsamling ang. minskade öppettider på vårdcentralen, Marie W skannar in listorna, Marie Jo skickar dem till olika politiker inom landstinget och till Bräcke diakoni.

f Kolla upp om någon kan anordna ”stadsvandring” i Forserum och uppmärksamma historiska platser osv. Ev. i samband med hembygdsgårdens café.

§12 Marie avslutade mötet och önskade oss en trevlig kväll.Next »